Debreceniek, ideje beíratni az oviba a lurkókat!

Helyi hírek

A 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja Debrecenben április
25-26 – tájékoztatott az önkormányzat.A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodaköteles korú, valamint a tanköteles korú, de további egy nevelési évig óvodában maradó gyermekek összlétszámát összehasonlítva az óvodai férőhelyek számával, elmondható, hogy városunkban minden óvodai ellátás iránti igény kielégíthető.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. A szülő köteles – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 24-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.debrecen.hu oldalon közzétett BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről című formanyomtatványon, vagy kézzel írott nyilatkozat formájában lehet megtenni. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.